Informacje


Garść przydatnych definicji oraz informacji na temat geotechniki, geologii i hydrogeologii.

GEOTECHNIKA

Geotechnika jest nauką interdyscyplinarną skoncentrowaną na badaniach gruntów dla celów projektowania inżynierskiego i architektonicznego. Wspomaga procesy budowy budowli ziemnych i podziemnych jak również wszelkiego typu nawierzchni drogowych oraz innych budowli opartych na fundamentach. Ocena warunków gruntowych wymaga współdziałania wielu dziedzin pokrewnych geotechnice takich jak geologia, fundamentowanie, mechanika gruntów czy gruntoznawstwo.


GEOTECHNIK, GEOLOG INŻYNIERSKI

Obie specjalizacje są pokrewne. Zajmują się tymi samymi problemami i w zasadzie poza pewnymi zawiłościami związanymi ze środowiskiem naukowym obu zawodów, nie ma szczególnych różnic pomiędzy nimi, choć zawsze będą kontrowersje co do ich pierwszeństwa i ważności.


GEOTECHNIK

jest inżynierem z wykształceniem odpowiednim na kierunku budownictwa, specjalizujący się w szeroko pojętej analizie podłoża gruntowego, jak również, badaniach geotechnicznych gruntu w terenie i laboratorium oraz dodatkowo projektowaniem i nadzorem geotechnicznym robót ziemnych, bezpośrednio związanych z procesem powstawania budowli.


GEOLOG INŻYNIERSKI

jest absolwentem uniwersytetu na kierunku geologicznym o specjalizacji geologiczno-inżynierskiej posiadający uprawnienia geologiczne w VI lub VII kategorii geologicznej, ustalający przydatność gruntów na potrzeby budownictwa włączając w to analizę badań terenowo-laboratoryjnych jak również prognozę zjawisk i procesów geologicznych w kontekście oddziaływania na obiekty budowlane.


OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokument techniczny ustalający w zwięzłej formie przydatność gruntów na potrzeby budownictwa z określeniem kategorii geotechnicznej, czasem zawierający wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.


EKSPERTYZA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

Dokument w którym w zwięzłej formie przedstawia się budowę geologiczną badanego terenu z uwzględnieniem jego przydatności jako podłoże budowlane wraz z ewentualnymi wynikami badań laboratoryjnych i terenowych.


DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO

Dokumentacja techniczna zawierająca wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z określeniem jego parametrów geotechnicznych jak również ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.


DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

Dokumentacja zawierająca wyniki rozpoznania budowy geologicznej podłoża wraz z prognozą zjawisk i procesów geologicznych podpartych wynikami badań gruntu i wód potrzebnych dla właściwego posadowienia obiektów budowlanych.


Dlaczego warto przeprowadzać badania gruntu?

Wielu inwestorów zastanawia się często jaki sens mają badania geologiczne lub geotechniczne gruntu.

Tymczasem właściwe rozpoznanie podłoża gruntowo-wodnego ma kluczowe znaczenie i w świetle nowego rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych jest obligatoryjne dla każdego obiektu.

Podstawą domów, hal ,konstrukcji są szeroko rozumiane fundamenty; czy to w postaci ław, stóp fundamentowych, studni, kasetonów (posadowienie pośrednie) czy wreszcie pali wbijanych czy wierconych.

Im bardziej rzetelne rozpoznanie geotechniczne tym większa pewność dla inwestorów.

Badania geologiczne opracowuje się w formie opini geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Niezależnie jednak od nazwy i formy, wszystkie opracowania powinny zawierać podstawowe informacje o własnościach nośnych podłoża odpowiadając na pytanie czy grunty nadają się do bezpiecznego posadowienia fundamentów.

Na ich podstawie konstruktorzy mogą dokonać wyboru wariantu fundamentowania dostosowanego do istniejących warunków gruntowo-wodnych, a co za tym idzie w znaczny sposób zoptymalizować koszty budowy.


GEOLOGIA

Geologia jest nauką zajmującą się badaniem budowy i historii Ziemi oraz procesów, które zachodzą w jej wnętrzu i na powierzchni, powodując jej nieustanne przeobrażanie.

Wyodrębnia się kilka działów geologii, m .in.:


GEOLOGIA PODSTAWOWA:

-geologia dynamiczna
-geologia regionalna
-geologia historyczna
-sedymentologia
-petrografia
-mineralogia
-geochemia


GEOLOGIA STOSOWANA:

-geologia złóż
-geologia inżynierska
-hydrogeologia
-geologia środowiskowa
-geologia gospodarcza


Garść przydatnych definicji:

GEOLOG

W ostatnich kilkudziesięciu latach praca geologa przekształciła się z teoretycznej dziedziny nauki w praktyczną (geologię stosowaną), niezbędną w administracji państwowej, zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowaniu inwestycji, planowaniu architektury oraz przemyśle wydobywczym. Praca geologa najczęściej łączy się z pracą w terenie, pasją badawczą oraz umiejętnością logicznego i dedukcyjnego myślenia. Obserwacje i badania terenowe służą przygotowaniu szczegółowej ekspertyzy dotyczącej danego obszaru.


GEOLOGIA ZŁÓŻ

Zajmuje się badaniem złóż surowców mineralnych, rozmieszczeniem ich w skorupie ziemskiej, wyjaśnieniem warunków powstania, a także wyszukiwaniem, oceną ilościową i jakościową oraz udostępnianiem do eksploatacji, która ma sens ekonomiczny.


ZŁOŻE

Nagromadzenie surowców mineralnych w obrębie skorupy ziemskiej w sposób naturalny, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia.


SUROWIEC MINERALNY

Kopalina użyteczna, wydobyta ze złoża i mająca zastosowanie w gospodarce. Jest w sposób naturalny nagromadzona w skorupie ziemskiej, hydrosferze, biosferze i atmosferze. Surowce mineralne dzielimy na: energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), metale (żelazo, miedź, cynk, ołów, kobalt, chrom, nikiel, boksyty), niemetale - chemiczne (siarka, fosforyty, sól kamienna, sól potasowa), surowce ceramiczne (np. dolomit, iły) oraz surowce budowlane (piaski, gliny, iły, kruszywo skalne). Ze względu na zastosowanie surowców mineralnych stosuje się podział m.in. na surowce energetyczne, rudy, surowce chemiczne oraz surowce skalne. W obrębie ostatnich znajdują się skały używane w budownictwie: granity, sjenity, bazalty, piaskowce, wapienie, gliny, żwiry, piaski.


KOPALINY

Wg ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 4 lutego 1994 roku kopaliną jest naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Wyróżnia się kopaliny podstawowe i pospolite.


KOPALINY PODSTAWOWE:

Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny, węgiel kamienny, metan, kruszce metali szlachetnych, rudy metali, gips, anhydryt, piryt, siarka rodzima, bentonit, dolomit, diatomit, gliny biało wypalające się i kamionkowe, gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc, kwarcyt, miki, marmury, wapienie krystaliczne, piaski formierskie i szklarskie, skalenie, ziemia krzemionkowa.


KOPALINY POSPOLITE:

Kruszywo naturalne (piaski, żwiry, pospółki), surowce ilaste, kreda jeziorna, torfy.


OBSZAR GÓRNICZY

Obszar w obrębie którego przedsiębiorca może prowadzić działalność górniczą zgodnie z koncesją i zasadami w niej obowiązującymi. Obszar górniczy dla każdej kopaliny wyznaczany jest oddzielnie i podlega zapisowi w rejestrze prowadzonym przez ministra d/s środowiska.

Przebieg granic i położenie obszaru górniczego wyznacza dokumentacja geologiczna i projekt zagospodarowania złoża (PZZ). O utworzeniu takiego obszaru i określeniu jego granic decyduje właściwy organ koncesyjny.


TEREN GÓRNICZY

Przestrzeń większa od obszaru górniczego, na której zaznaczają się szkody górnicze spowodowane niekorzystnym wpływem eksploatacji.


PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

Jest podstawą dla rozpoczęcia wszelkich prac geologicznych i hydrogeologicznych. Składa się z części tekstowej i graficznej.

CZĘŚĆ TEKSTOWA ZAWIERA: lokalizację terenu, omówienie wyników prac geologicznych, mapę geologiczną w odpowiedniej skali z zaznaczonymi miejscami badań, omówienie budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, profile geologiczne wyrobisk, przedstawienie możliwości osiągnięcia prac, określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych.

CZĘŚĆ GRAFICZNA OBEJMUJE: mapę topograficzną, mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekroje geologiczne, w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Projekt może podpisać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych oraz zasady przedkładania do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.


HYDROGEOLOGIA

Hydrogeologia jest nauką zajmującą się wodami podziemnymi, ich genezą, warunkami występowania, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zjawiskami związanymi z gromadzeniem i krążeniem wód podziemnych w ośrodkach skalnych.


Garść przydatnych definicji:

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

Jest udokumentowaniem i weryfikacją zrealizowanych prac geologicznych założonych w projekcie prac geologicznych. Powinna zawierać opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych danego obszaru, warunków występwania wód podziemnych, opis warst wodonośnych, jakości wody podziemnej oraz przedsięwzięć niezbędnych dla ochrony środowiska.

Określa także zasoby i depresję w oznaczonych poziomach wodonośnych w danym czasie, techniczne mozliwości wydobycia wody, wpływ jaki wywiera inwestycja na śrosowisko wodne, granice stref i obszarów ochronnych, ocenę hydrogeologiczną, rodzaj i charakter zanieczyszcenia wód gruntów.

Sporządza się ją w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673).


OPERAT WODNOPRAWNY

Stanowi dokumentację techniczną, która dołączana jest do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

-szczególne korzystanie z wód;
-regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
-wykonanie urządzeń wodnych;
-rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
-długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
-piętrzenie wody podziemnej;
-gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
-odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
-wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
-wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.);
-gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
-wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
-wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie.


POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wymagane jest dla przedsiębiorstw wszystkich gałęzi gospodarki: przemysłu energetycznego, przemysłu chemicznego, przemysłu mineralnego, przemysłu związanego z rolnictwem i hodowlą, przemysłu budowlanego (m.in. budowy dróg), hutnictwa i przemysłu metalurgicznego, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, a także wszystkiech innych, które ze względu na swoją działalność podlegają przepisom związanym z korzystaniem z wód tj. Ustawom: Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i Prawo Wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229).


STUDNIA ( UJĘCIE WODY )

Jest otworem wiertniczym, ujmującym wgłębny poziom wodonośny.


STREFA OCHRONNA WÓD PODZIEMNYCH

Aby zapewnić dostarczanie wód najwyższej jakości, ujęcia wód podziemnych powinny być objęte strefami ochronnymi; bezpośrednią i pośrednią, które definiuje ustawa Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami), na których obowiązują ograniczenia dotyczące uzytkowania wód i gruntów.

Wielkość w/w terenów uzależniona jest od wielkości zasobów eksploatacyjnych, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.


WNIOSEK O USTANOWIENIE STREF OCHRONY

Składa właściciel ujęcia do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej, który w drodze decyzji wskazuje zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na danym obszarze.

ZAMÓW OFERTĘ I BEZPŁATNĄ WYCENĘ


Planujesz lub właśnie prowadzisz inwestycję budowlaną?

Masz pytania związane z naszą ofertą lub chciałbyś poznać dokładną wycenę?
Skontaktuj sie z nami. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Copyright © GEOTEMA POZNAŃ - badania geotechniczne gruntu, geologia, hydrogeologia, dokumentowanie złóż.

Projekt i realizacja: Strony internetowe Poznań